Salgs- og leveringsbetingelser

Salgsbetingelser og leveringsbetingelser

1. Ansøgning

Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt, er alle tilbud og alle deraf følgende kontraktforhold (i det følgende benævnt "Kontrakt") mellem Fiberline Composites A/S, et selskab registreret i Danmark under CVR-registreringsnummeret 13639108, og alle dets datterselskaber over hele verden (i det følgende individuelt og sammen "Fiberline Composites") og kunden (i det følgende benævnt "Kunde") underlagt disse salgs- og leveringsbetingelser (i det følgende benævnt "generelle vilkår"). Fiberline Composites og Kunden omtales i det følgende individuelt som en "part" og tilsammen "Parterne".

 

Hvis kunden i sit tilbud, i sin ordre eller på anden måde fastsætter bestemmelser, der er i strid med disse generelle vilkår, har de generelle vilkår forrang, selv hvis Fiberline Composites undlader at gøre indsigelse mod sådanne modstridende bestemmelser.

 

2. Tilbud og indgåelse af kontrakter

Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt, vil citaterne fra Fiberline Composites forblive gyldige i 30 dage. En kontrakt anses ikke for indgået, før kunden har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse fra Fiberline Composites, der indeholder en accept af Kundens ordre.

 

3. Levering

Leveringsklausuler, der er aftalt mellem Fiberline Composites og Kunden, skal til enhver tid fortolkes i overensstemmelse med de gældende incoterms. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt, finder leveringen sted på EXW-vilkår (Ex Works) på Fiberline Com-posites' relevante fabrik i overensstemmelse med de gældende incoterms til enhver tid. Det betyder, at leveringen finder sted, og risikoen for de købte produkter overgår til kunden, når Fiberline Composites har stillet produkterne til rådighed for kunden på det aftalte leveringssted.

 

4. Emballage

Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt, er priserne, der er informeret af Fiberline Composites, eksklusive emballage. Medmindre andet er aftalt, vil produkterne blive leveret på enten bærere eller paller. Små pakker som tilbehør og produktprøver vil blive sendt med standard pakkepost. 

 

5. Intellektuel ejendomsret

Parterne bevarer deres respektive intellektuelle ejendomsrettigheder og de oplysninger, de har givet den anden part, og intet ejerskab af nogen art vedrørende sådanne rettigheder overgår til den anden part i kontrakten, medmindre det udtrykkeligt er angivet i kontrakten skriftligt.

 

Kunden garanterer, at dens respektive immaterielle rettigheder ikke krænker, udvander eller misbruger nogen tredjepartsrettigheder, herunder immaterielle rettigheder såsom patenter, varemærker, registrerede designs og ophavsret. Kunden skal skadesløsholde og holde Fiberline Composites ufarlige mod alle krav fra tredjeparter og skal godtgøre eventuelle udgifter, især omkostningerne ved krav fremsat i og uden for retten og til det juridiske forsvar, i det omfang den relevante domstol / voldgiftsret har fastslået, at kundernes intellektuelle ejendomsrettigheder krænker en tredjeparts rettigheder. Parterne samarbejder i god tro i ethvert forsvar mod et sådant krav fra tredjemand.

 

6. Produktionsudstyr

Kompensation for skræddersyet produktionsudstyr til Fiberline Composites' fremstilling af produkter til kunden aftales mellem parterne. Fiberline Composites er ansvarlig for regelmæssig vedligeholdelse af produktionsudstyret. Fiberline Composites har fuld titel til værktøjerne / produktionsudstyret. Fiberline Composites vil kun bruge det pågældende produktionsudstyr til fremstilling af produkter til kunden, forudsat at kunden har kompenseret Fiberline Composites for omkostningerne ved produktionsudstyret. 

 

7. Specifikationer

For så vidt som produktspecifikationer er udarbejdet af kunden, skal ansvaret for teknik, "egnet til formålet" osv. af produkterne ligge hos kunden. Fiberline Composites er ikke ansvarlig for fejl, der opstår som følge af design og specifikationer, der er fastsat eller specificeret af kunden.  

 

Fiberline Composites er berettiget til over/underdeliver med +/- 10% af ordren, uden at dette udgør en defekt. Standardprofiler vil til enhver tid blive leveret i standardkvalitet og tolerancer for Fiberline Composites, der er gældende.

 

Skræddersyede profiler vil blive leveret i den kvalitet, der er aftalt med kunden.

 

8. Priser

Prislister kan ændres af Fiberline Composites uden forudgående varsel. Sådanne ændringer vil påvirke alle indkøbsordrer, der endnu ikke er bekræftet af Fiberline Composites.

 

Ordrer, der ikke består af bindende tilbud, faktureres til den pris, der var gældende på leveringsdagen.

 

9. Håndteringsomkostninger

Medmindre andet er aftalt, er mindste ordrestørrelse 3.000 kr. (EUR 400) eksklusive moms. For ordrer under dette beløb vil differencen blive opkrævet som håndteringsomkostninger.

 

10. Betaling og renter på forfaldne betalinger

Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt, skal betalingen for produkterne finde sted senest 8 dage efter fakturadatoen. I tilfælde af forsinket betaling betaler kunden en rente på 2% af de forfaldne beløb for hver måned eller en del af en måned fra fakturadatoen, indtil betalingen foretages.

 

Alle betalinger skal ske til den Fiberline Composites-konto, der er angivet i fakturaen.

 

11. Forsinkelse

Fiberline Composites bestræber sig løbende på at levere på det aftalte tidspunkt. I tilfælde af at Fiberline Composites ikke har leveret på det aftalte leveringstidspunkt, er kunden ikke berettiget til at opsige kontrakten og kræve erstatning for eventuelle skader eller tabt fortjeneste, men være berettiget til at fastsætte en endelig rimelig periode, inden for hvilken levering skal ske, hvilken periode der ikke må være mindre end to uger. I tilfælde af, at Fiberline Composites ikke leverer inden for den endelige rimelige tid, der er fastsat af kunden, og forsinkelsen ikke kan henføres til force majeure eller omstændigheder, som Kunden er ansvarlig for, er kunden berettiget til skadeserstatning fra den dato, hvor leveringen skulle have fundet sted, jf. den endelige rimelige leveringstid, der er fastsat for levering.

 

De skadeserstatninger skal betales med en sats på 1 pct. af købsprisen for hver påbegyndt forsinkelsesuge. De skadeserstatninger må ikke overstige 7,5 pct. af købsprisen.

 

Hvis kun en del af produkterne forsinkes, beregnes de skadeserstatninger på den del af købsprisen, der kan henføres til en sådan del af produkterne, som ikke kan som følge af forsinkelsen, som parterne tilsigter.

 

De skadeserstatninger forfalder skriftligt til kunden, men ikke før leveringen er afsluttet, eller kontrakten opsiges på grund af forsinkelse, jf. de følgende afsnit.

 

Hvis forsinkelsen i leveringen er af en sådan størrelse, at kunden er berettiget til maksimale skadeserstatninger, jf. ovenfor, og hvis produkterne stadig ikke leveres, kan kunden skriftligt opsige kontrakten for en sådan del af produkterne, som ikke kan følge af Fiberline Composites manglende levering anvendes som tilsigtet af parterne.

 

Hvis kunden opsiger kontrakten, er kunden berettiget til kompensation for det direkte tab, som kunden lider som følge af Fiberline Composites forsinkelse. Den samlede erstatning, herunder de skadeserstatninger, der skal betales i henhold til denne klausul, må ikke overstige 10 % af den del af købsprisen, der kan henføres til den del af produkterne, for hvilke kontrakten opsiges.

 

De skadeserstatninger og opsigelse af kontrakten med begrænset kompensation i henhold til denne klausul er de eneste retsmidler, der er tilgængelige for kunden i tilfælde af forsinkelse fra Fiberline Composites' side. Alle andre krav mod Fiberline Composites baseret på en sådan forsinkelse er udelukket, medmindre Fiberline Composites har gjort sig skyldig i forsæt eller grov uagtsomhed.

 

12. Force Majeure

Fiberline Composites er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af kontrakten på grund af arbejdskonflikter, utilstrækkelige arbejdsstyrker – herunder arbejdskraft til industripriser – brande, uforudsete internationale forbindelser, valutarestriktioner, krig, oversvømmelse, jordskælv, epidemier, statslig indgriben eller indgriben fra offentlige myndigheder, eksport- og/eller importforbud, manglende transport eller andre hindringer for transport, mangel på råvarer, mangel på andre varer og/eller brændstofbegrænsninger, forsinkede eller manglende leverancer fra underleverandører eller enhver anden årsag, der er uden for Fiberline Composites' kontrol, og som kan forsinke eller forhindre fremstilling og levering af de solgte produkter. 

 

I tilfælde af, at leveringen midlertidigt forhindres af en eller flere af ovennævnte omstændigheder, udsættes leveringen i en periode svarende til forebyggelsens varighed plus en rimelig periode under omstændighederne for normalisering af situationen. Levering på det tidspunkt, der således er udskudt, betragtes som punktlig i enhver henseende. Hvis forebyggelsen af levering forventes at vare i en periode længere end otte (8) uger, vil både Fiberline Composites og Kunden være berettiget til at opsige kontrakten, uden at denne opsigelse betragtes som et kontraktbrud.

 

13. Returnering af produkter

Returnering af solgte produkter må kun ske med skriftlig accept af Fiberline Composites.

 

14. Anmeldelse af mangler

Ved modtagelsen af produkterne skal kunden foretage en inspektion efter den standard, der normalt forventes til kommerciel brug. Hvis produkterne er defekte i forhold til kvalitet eller mængde, og kunden har til hensigt at stole på manglen, skal Kunden straks og senest 24 timer efter, at kunden har opdaget eller burde have opdaget manglen, skriftlig meddelelse til Fiberline Composites. Ellers mister kunden sin ret til at oprette et krav mod Fiberline Composites på grund af fejlene. I tilfælde fiberline kompositter arrangerer transport af produkterne til kunden, skal kunden ud over ovenstående, umiddelbart efter levering underrette transportøren skriftligt om eventuelle synlige fejl.

 

Under alle omstændigheder vil kunden miste sin ret til at stole på manglende overensstemmelse, hvis kunden ikke giver Fiberline Composites meddelelse skriftligt herom senest inden for et (1) år efter levering af produkterne.

 

15. Fejl

Med forbehold af, at de aftalte betalingsbetingelser er overholdt, og med forbehold af, at de købte produkter er blevet opbevaret, installeret, brugt og vedligeholdt korrekt, vil Fiberline Composites i en periode på et (1) år, der begynder på leveringsdagen, efter Fiberline Composites skøn forpligte sig til at levere erstatninger eller reparere sådanne produkter, der er blevet påviseligt ubrugelige som følge af produktionsfejl. De defekte produkter skal returneres til Fiberline Composites efter anmodning på kundens konto og risiko. Kunden er ikke berettiget til at kræve retsmidler for andre fejl end ovenstående, og kunden kan derfor ikke opsige kontrakten, kræve en forholdsmæssig reduktion af købsprisen eller en kompensation for nogen form for tab eller udgift forårsaget af manglen. Medmindre andet er angivet ovenfor, er Fiberline Composites ikke ansvarlig for fejl, hverken i kontrakt eller på anden måde. Dette gælder for ethvert tab, som defekten kan forårsage. 

 

16. Ansvarsbegrænsning

Ud over hvad der ellers er angivet i disse generelle vilkår, er Fiberline Composites ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, tab af fortjeneste, tabt arbejdsfortjeneste eller indirekte tab eller følgeskader.

 

 17. Produktansvar

Med forbehold for de begrænsninger, der er angivet i denne klausul, hæfter Fiberline Composites for produktansvar i henhold til dansk lovgivning. Fiberline Composites' ansvar er – i det omfang, det er tilladt i henhold til dansk lovgivning – i det omfang, det er muligt i henhold til dansk lovgivning – at være begrænset til direkte tab. Fiberline Composites er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, tab af overskud, tab af opsparing, tab af data, tab af goodwill eller indirekte eller deraf følgende tab.

 

Fiberline Composites produktansvar skal – i det omfang det er tilladt i henhold til dansk lovgivning – under alle omstændigheder begrænses til det resterende beløb under Fiberline Composites' produktansvarsforsikring.

 

I det omfang produktansvar pålægges Fiberline Composites på grund af et tredjepartskrav, skal kunden skadesløsholde Fiberline Composites i samme omfang, da Fiberline Composites' ansvar er begrænset over for kunden i overensstemmelse med ovenstående. 

 

Hvis en tredjepart indgiver et krav om kompensation i henhold til ovenstående mod enten Fiberline Composites eller Kunden, underretter den pågældende part straks den anden part om det samme.

 

I tilfælde af, at der anlægges krav om skader eller tab, der angiveligt er forårsaget af produkterne, mod Fiberline Composites, er kunden forpligtet til at lade sig sagsøge af Fiberline Composites ved samme domstol på trods af det aftalte sted, der er angivet nedenfor.

 

18. Gældende lov og stedsted

Eventuelle tvister mellem parterne, som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres i henhold til dansk lovgivning uden at gennemføre dens bestemmelse eller regler om retskonflikter. 

 

Enhver tvist, der opstår mellem parterne, herunder tvister som følge af kontraktens opfyldelse eller fortolkningen af kontrakten og/eller disse generelle vilkår, afgøres, hvis en sådan tvist ikke kan løses i mindelighed mellem parterne inden for rimelig tid, af Voldgiftsinstituttet i overensstemmelse med de voldgiftsregler, der er vedtaget af Voldgiftsinstituttet og i kraft på det tidspunkt, hvor en sådan sag indledes. Voldgiftsstedet er Middelfart. Det sprog, der skal anvendes i voldgiftssagen, er engelsk. Processen er underlagt streng fortrolighed.