Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for
Fiberline Composites A/S

Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger er en grundlæggende rettighed. Enhver har ret til beskyttelse af personoplysninger, der vedrører den pågældende. Den ret anerkender og respekterer vi hos Fiberline Composites.

 

Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven fastsætter rammerne for lovlig behandling af personoplysninger.

 

Vi har valgt at formulere en privatlivspolitik, der gælder for vores behandling af personoplysninger. I politikken forklarer vi blandt andet, hvilke typer af personoplysninger vi indsamler, til hvilke formål oplysningerne indsamles, hvordan de behandles, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

 

Hensigten med privatlivspolitikken er at gøre dig tryg, når du deler dine personoplysninger med os.

 

Vi behandler dine personoplysninger ansvarligt.

 

Generelle principper for behandling af personoplysninger

Fiberline Composites følger databeskyttelsesreglernes principper for behandling af personoplysninger:

 

 • Personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen og på en gennemsigtig måde. 
 • Personoplysninger indsamles kun til specifikke, udtrykkeligt definerede og legitime formål og behandles ikke yderligere på nogen måde, der er uforenelig med sådanne formål.
 • Personoplysninger skal være tilstrækkelige, relevante og begrænset til det, der er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne behandles. 
 • Personoplysninger skal være retvisende, i nødvendigt omfang holdes opdateret, og urigtige eller ufuldstændige personoplysninger skal tilrettes eller slettes.
 • Personoplysninger opbevares ikke i en form, der tillader identifikation af de registrerede, i længere tid, end det måtte være nødvendigt for at opfylde de formål, som oplysningerne er indsamlet til, eller som oplysningerne viderebehandles til.
 • Personoplysninger skal behandles sikkert.

 

Fiberline Composites vil informere dig om indsamling og behandling af dine personoplysninger, medmindre vi har en legitim årsag til at undlade dette.

 

Typer af personoplysninger

Vi indsamler og behandler dine personlige oplysninger på forskellige måder, når du er i kontakt med Fiberline Composites.

 

Det er nødvendigt at behandle personoplysninger, for at vi kan levere de ydelser til dig, som du har anmodet om, og andre personoplysninger kan du vælge at oplyse frivilligt. Vi fortæller dig, hvilke personoplysninger der er nødvendige, ligesom vi oplyser dig om konsekvenserne af at undlade at oplyse dem til os. Konsekvenserne kan f.eks. være, at vi ikke kan imødekomme din anmodning. 

 

Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger:

 

 • Kontaktoplysninger som f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, titel, arbejdssted osv.
 • Oplysninger, som du videregiver til os, når du kontakter os via online-kontaktformularer, e-mails eller telefon.
 • Profiloplysninger i tilfælde af, at du opretter en profil eller konto hos os, herunder brugernavn og adgangskode.
 • Brugeroplysninger som f.eks. tekniske data vedrørende brug og visning, herunder IP-adresser, i forbindelse med dine besøg på vores webside eller din brug af vores applikationer, herunder også på tredjeparters websider.
 • Transaktionsoplysninger, herunder kreditkortoplysninger, når du køber varer eller serviceydelser hos os.
 • Ansøgningsoplysninger, herunder dit CV, hvis du søger job hos Fiberline. Du modtager separate oplysninger om behandling af personoplysninger, når du indsender din ansøgning.

Vi behandler som hovedregel ikke følsomme personoplysninger om dig, medmindre du har givet dit udtrykkelige samtykke til det, eller vi har pligt til at gøre det for at overholde gældende lovgivning.

 

Vores formål med at behandle dine personoplysninger

Vi behandler kun dine personoplysninger til et legitimt formål, og vi behandler generelt kun dine personoplysninger, hvis:

 

 • Du har givet dit samtykke til en sådan behandling, eller
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde en aftaleretlig forpligtelse, eller
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde lovkrav, som vi måtte være underlagt, eller 
 • Behandlingen er nødvendig af hensyn til vores egne eller tredjeparters legitime interesser, medmindre dine interesser eller grundlæggende frihedsrettigheder går forud herfor.

 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 

 • At levere produkter/varer, serviceydelser og oplysninger, som du har anmodet os om, eller
 • At sende dig nyhedsbreve eller andet markedsføringsmateriale, eller
 • At administrere vores forretningsmæssige forhold og forhandle eller gennemføre aftaler, eller
 • At yde generel kundeservice og –support, eller
 • At opnå kundeindsigt og viden om, hvordan vores forskellige ydelser, herunder websider og applikationer, og produkter/varer, bruges og at foretage evaluering og forbedring heraf, eller 
 • At kommunikere med dig om forskellige emner, eller
 • For at overholde gældende lovgivning.

 

Videregivelse, overførsel og tilrådighedsstillelse af personoplysninger for andre
Vores videregivelse og overførsel af personoplysninger til andre er begrænset til et minimum og kræver, at der sikres en passende grad af databeskyttelse.

 

Vi videregiver eller stiller eventuelt personoplysninger til rådighed for andre under følgende omstændigheder:

 

 • Modtagere, der udfører serviceydelser på vores vegne, herunder f.eks. hosting, cloud computing, IT-support, markedsføringsydelser, administration- og rådgivningsydelser, undervisningsydelser eller anden databehandling. Sådanne modtagere har kun tilladelse til at behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner, og forholdet reguleres af en skriftlig databehandleraftale; eller
 • Med henblik på at etablere, håndhæve eller forsvare vores juridiske rettigheder; eller
 • Hvis du har givet forudgående samtykke til videregivelsen af personoplysninger til en modtager eller
 • I tilfælde af fusion, salg, joint venture, tildeling, overdragelse eller anden disposition over alle eller dele af Fiberline Composites' aktiver eller aktier; eller
 • I overensstemmelse med vores cookiepolitik, jf. nedenfor.

Hvis modtageren af personoplysninger befinder sig i et land uden for EU/EØS, som ikke sikrer et passende databeskyttelsesniveau, overfører vi kun dine personoplysninger til en sådan modtager efter forudgående skriftlig aftale på grundlag af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser.

 

Automatiseret individuel beslutningstagning
Vi kan bruge automatiseret beslutningstagning baseret på dine personoplysninger. Automatiseret beslutningstagning vil kun finde sted, hvis beslutningen er:

 

 • nødvendig for indgåelse af eller gennemførelse af en aftale imellem dig og Fiberline
 • tilladt i henhold til unions- eller medlemsstatslovgivning, som Fiberline er underlagt, og som samtidig fastlægger egnede forholdsregler til beskyttelse af dine rettigheder, frihedsrettigheder og legitime interesser eller
 • baseret på dit samtykke. 

I tilfælde hvor vi benytter automatiseret beslutningstagning, sørger vi for, at der implementeres egnede sikkerhedsforholdsregler.

Følsomme personoplysninger vil under ingen omstændigheder blive underlagt automatiseret beslutningstagning, medmindre du har givet dit udtrykkelige samtykke, eller behandlingen er nødvendig af hensyn til væsentlig offentlig interesse på grundlag af gældende lovgivning. 

 

Dit samtykke

Visse af vores behandlingsaktiviteter vil være baseret på dit samtykke. Du har - når som helst - ret til at tilbagekalde dit samtykke.

 

Hvis du tilbagekalder dit samtykke, ophører vi med at behandle dine personoplysninger, medmindre og i det omfang fortsat behandling eller opbevaring er tilladt eller påkrævet i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning eller anden gældende lovgivning og andre gældende regler. 

 

Tilbagekaldelsen af dit samtykke har ikke indvirkning på lovligheden af den behandling, der har fundet sted forud for tilbagekaldelsen. Vi vil muligvis som konsekvens af din tilbagekaldelse af dit samtykke ikke være i stand til at imødekomme dine forespørgsler eller levere vores ydelser til dig.

 

Datasikkerhed
For at beskytte dine personoplysninger har Fiberline Composites implementeret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der garanterer et passende sikkerhedsniveau i forhold til den risiko, der er forbundet med behandlingen, og i forhold til arten af de personoplysninger, der skal beskyttes. Der er taget hensyn til den teknologiske udvikling og omkostningerne ved at gennemføre foranstaltningerne.

 

Efter at have vurderet risikoen har Fiberline truffet forholdsregler for at beskytte personoplysninger imod utilsigtet eller ulovlig tilintetgørelse eller utilsigtet tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang, i særdeleshed hvor behandlingen omfatter overførsel af personoplysninger i et netværk, og imod alle andre former for ulovlig behandling.

 

Fiberline Composites kontrollerer løbende, at behandlingen af personoplysninger lever op til databeskyttelsesreglerne.

 

Dine rettigheder
Du har ret til at få adgang til de personoplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du kan gøre indsigelse mod indsamlingen og den videre behandling af dine personoplysninger. Du har ret til at få berigtiget dine personlige oplysninger. Endelig kan du anmode os om at begrænse behandlingen.

 

Vi sletter eller retter oplysninger, der måtte være fejlbehæftede eller forældede.

Hvis du sender os en skriftlig anmodning, sletter vi dine personoplysninger uden unødig forsinkelse, medmindre vi har et retsgrundlag for at fortsætte behandlingen, f.eks. hvis behandlingen er nødvendig for at etablere, udøve eller forsvare retskrav eller for at udføre en aftale med dig.

 

Hvis du ønsker at udnytte de rettigheder, der er omtalt ovenfor, bedes du rette henvendelse til os.

 

Ved henvendelsen bedes du sørge for, at vi har relevante oplysninger, så vi kan identificere dig, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt og inden for en måned.

 

Oplysninger om cookies
Når du bruger vores websted, giver du dit samtykke til, at cookies anvendes som beskrevet nedenfor. Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke ved at blokere cookies i din browser. Du kan også slette allerede oprettede cookies.

En cookie er lille tekstfil, som vores hjemmeside kan anbringe på din computer eller andet elektronisk udstyr. Denne cookie gør det muligt at genkende din computer og indsamle information om, hvilke sider og funktioner der besøges i din browser.

 

Cookies kan bruges af Fiberline Composites A/S samt af vores samarbejdspartnere. Formålet med behandlingen af de data, der indsamles ved hjælp af cookies, er

 

 • at drive, forbedre og optimere ydeevnen og brugeroplevelsen på hjemmesiden og dens serviceydelser,
 • at udføre kunde- og brugeranalyser og segmentering med henblik på at forbedre vores forståelse af vores brugere og levere bedre og mere skræddersyede serviceydelser til brugerne, herunder til dig, og
 • statistiske formål.

 

Oplysningerne, som indhentes via cookies, er anonyme og bliver ikke koblet til den enkelte bruger.

 

En cookie gemmer således ikke oplysninger om dit navn, din bopæl og hvem der anvender computeren. 

 

Du har altid mulighed for at afvise cookies på din computer ved at anvende indstillingerne i din browser. Indstillingerne er forskellige afhængigt af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være klar over, at når du afviser cookies, vil der være nogle funktioner på hjemmesiden, som ikke er anvendelige. 

 

På Erhvervsstyrelsens hjemmeside er der mulighed for at finde yderligere oplysninger og du har mulighed for at læse nærmere om det juridiske grundlag i cookiebekendtgørelsen. 

 

Klager
Hvis du ønsker at klage over Fiberline Composites' behandling af personoplysninger, kan du til enhver tid kontakte os.

 

Vi gennemgår og vurderer din klage, og vi kontakter dig om nødvendigt for at indhente supplerende oplysninger. 

 

Vi tilstræber at behandle klager og indsigelser inden for en måned. Hvis det ikke er muligt at nå en afgørelse inden for en måned, informerer vi dig om årsagen til forsinkelsen og om det tidspunkt, hvor en afgørelse kan forventes.

 

Du kan når som helst før, under eller efter klageprocessen, der er beskrevet ovenfor, klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København. 

 

Links til andre websteder

Vores websteder kan indeholde links til andre websteder eller til integrerede websteder. Vi er ikke ansvarlige for indholdet på sådanne websteder, der tilhører andre virksomheder (tredjepartswebsteder), eller for sådanne virksomheders procedurer for indsamling af personoplysninger. Når du besøger tredjepartswebsteder, bør du læse ejerens politik for beskyttelse af personoplysninger og andre relevante regler.

 

Ændring af denne politik for beskyttelse af personoplysninger

Vi forbeholder os retten til at ændre denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi vil informere dig om sådanne ændringer.

 

Kontaktoplysninger

Fiberline Composites A/S, Barmstedt Alle 5, DK-5500 Middelfart er den dataansvarlige, der er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

 

Hvis du har en anmodning eller et spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personlige oplysninger eller denne privatlivspolitik generelt, bedes du sende en e-mail til privacy@fiberlinecomposites.com

 

Opdateret i april 2019